Praca

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko PORTIER.

Dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej BWA ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w Galerii BWA aleja Korfantego 6, 40-004 Katowice.

1. Nazwa stanowiska, wymiar czasu pracy:
PORTIER, pół etatu

2. Wymagania niezbędne
a) wykształcenie minimum zawodowe,
b) brak przeciwwskazań zdrowotnych,
c) niekaralność,
d) znajomość powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Wymagania dodatkowe
a) dyspozycyjność,
b) sumienność,
c) obowiązkowość,
d) kultura osobista.

Mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym oraz zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie ochrony osób i mienia.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
a) dozór obiektu oraz przyległego terenu pod kątem zapobiegania kradzieżom, pożarom, dewastacji budynku,
b) zabezpieczenie obiektu przed wejściem osób nieupoważnionych,
c) udzielanie podstawowych informacji o instytucji oraz kierowanie petentów do odpowiednich pracowników.

5. Wymagania
a) list motywacyjny
b) opis przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (CV),
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Załącznik nr 1 do ogłoszenia) – poniżej do pobrania,
d) podpisana klauzula informacyjna (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

6. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów
Dokumenty należy składać drogą mailową, pocztową lub osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracy: PORTIER” w terminie do dnia 17 czerwca 2024 roku na adres: Galeria Sztuki Współczesnej BWA, aleja Wojciecha Korfantego 6, 40-004 Katowice, sekretariat@bwa.katowice.pl lub złożyć w siedzibie Galerii BWA, sekretariat pokój nr 3.

7. Dodatkowe informacje
Z Regulaminem Naboru kandydaci mogą zapoznać się w siedzibie Galerii BWA przy alei Wojciecha Korfantego 6, 40-004 Katowice. Dokumenty, które wpłyną lub zostaną doręczone do Galerii Sztuki Współczesnej BWA po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana oraz o terminie i miejscu posiedzenia Komisji, celem przeprowadzenia dalszego etapu naboru.

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Galerii BWA.

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne

List motywacyjny i życiorys powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Załączniki do ogłoszenia o naborze (do pobrania poniżej)

Dzisiaj | 12.06.2024 | Otwarte 10.00-18.00

bilety na wystawę

Normalny 8,00 zł, ulgowy 4 zł
Płatność tylko gotówką

Szczegóły

dostępność

W Galerii BWA są winda i toaleta przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

adres

al. Korfantego 6, 40-004 Katowice

KONTAKT

tel. + 48 32 259 90 40

Archiwum wystaw i wydarzeń

Jeśli szukasz informacji sprzed 2019 zapraszamy do odwiedzenia poprzedniej wersji strony internetowej galerii.

Archiwum

Księgarnia Galerii BWA

Książki, katalogi i gadżety możesz nabyć online!

Księgarnia

Uwaga

Dla naszych gości z Ukrainy wstęp na wystawy jest bezpłatny!
Для наших відвідувачів з України вхід на виставку безкоштовний!