Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2010-12-20.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-30.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
— Większość multimediów (zdjęcia i grafiki) umieszczonych na stronie nie jest stosownie opisana, umieszczone filmy nie posiadają napisów.
— Odnośniki na stronie nie są wyróżnione podkreśleniem.
— W serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki. W takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-22.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Kuś, kus@bwa.katowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 259 90 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich jest dostępna pod adresem https://www.rpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna

Galeria Sztuki Współczesnej BWA nie posiada własnego parkingu. Najbliższe miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na płatnym parkingu przy budynku al. Korfantego 2.
Wejście do galerii znajduje po dwóch stronach budynku, od al. Korfantego 6 i pasażu przy budynku al. Korfantego 8.
Kasa biletowa znajduje się na półpiętrze (do którego nie ma dostępu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i osób z wózkami dziecięcymi). Istnieje możliwość zakupu biletu po wyjściu z windy.
Sala ekspozycyjna jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach i z wózkami dziecięcymi. Wszystkie pomieszczenia galerii są położone na pierwszym piętrze, dostęp umożliwia winda osobowa, a zwiedzanie odbywa się bez barier architektonicznych.
Toaleta znajduje się na parterze i jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach oraz zaopatrzona w przewijak.
Do wszystkich przestrzeni wystawienniczych galerii można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

Dzisiaj | 12.06.2024 | Otwarte 10.00-18.00

bilety na wystawę

Normalny 8,00 zł, ulgowy 4 zł
Płatność tylko gotówką

Szczegóły

dostępność

W Galerii BWA są winda i toaleta przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

adres

al. Korfantego 6, 40-004 Katowice

KONTAKT

tel. + 48 32 259 90 40

Archiwum wystaw i wydarzeń

Jeśli szukasz informacji sprzed 2019 zapraszamy do odwiedzenia poprzedniej wersji strony internetowej galerii.

Archiwum

Księgarnia Galerii BWA

Książki, katalogi i gadżety możesz nabyć online!

Księgarnia

Uwaga

Dla naszych gości z Ukrainy wstęp na wystawy jest bezpłatny!
Для наших відвідувачів з України вхід на виставку безкоштовний!